ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – COOKIES

Το Σωματείο με την επωνυμία “η Κοινότητα για το «συν» στην Εκπαίδευση (Educom+)” και το διακριτικό τίτλο “Educom+”, που εδρεύει στην Καρδίτσα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει με το παρόν τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.educomplus.eu αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που πραγματοποιείται κατά την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα και πιο συγκεκριμένα για τα είδη των δεδομένων που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποία αυτά χρησιμοποιούνται, τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δικαιώματα των χρηστών/ επισκεπτπών της ιστοσελίδας ως υποκείμενα της επεξεργασίας.

Εν γένει το Σωματείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκέπτων/χρήστων του διαδικτυακού αυτού τόπου και γι’ αυτό διασφαλίζει την νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για την λήψη κατάλληλων και επαρκών οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλειά τους, σε πλήρη συμμόρφωση με τον υπ΄αριθμ 2016/679 Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωστό και ως GDPR και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Εκπρόσωπος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ορίζεται η Γεωργία- Κωνσταντία Καραγιάννη, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6979116503 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, συναφή και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται κάτωθι και μόνο για το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς κατά την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα παρά μόνο στατιστικά στοιχεία σχετικά συχνότητας χρήσης και επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, που βρίσκονται σε ανώνυμη και συνοπτική μορφή και δεν ταυτοποιούν το χρήστη άμεσα ή έμμεσα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς και την βελτίωση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Επιπλέον, δύναται να γίνει παθητική συλλογή προσωπικών σας δεδομένων, μέσω cookies, όπως περιγράφεται και κατωτέρω.

Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται ενεργητικά από εμάς, μόνο εάν τα παρέχετε οικειοθελώς. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν θετικής ενέργειας του υποκειμένου των δεδομένων, ήτοι είτε κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποιο από τα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρουμε είτε κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με το Σωματείο, συλλέγουμε τα απλά προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα στην πρώτη περίπτωση για την πραγματοποίηση της προεγγραφή του ενδιαφερόμενου στις λίστες των παρακολουθούντων του αντίστοιχου διαδικτυακού μαθήματος, ήτοι το Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, την Επαγγελματική Ιδιότητα και την Εθνικότητα και στην δεύτερη περίπτωση για την σύναψη σχέσης συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου και του ενδιαφερόμενου, ήτοι το Ονοματεπώνυμο, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, τον Αριθμό Τηλεφώνου και το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου.

Σκοποί επεξεργασίας – Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

1. Την εν γένει λειτουργικότητα του ιστοτόπου και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών και την επικοινωνία με εσάς, κατόπιν αιτήματός σας, ιδίως εφόσον έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεγγραφή σε κάποιο διαδικτυακό μάθημα.

2. Την επίτευξη εμπορικών σκοπών, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας με την παροχή ενημερώσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαύλων επικοινωνίας.

3. Την συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων και την ανάλυση προφίλ, αναφορικά με το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών μας που προτιμάτε, με σκοπό την προσαρμογή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, την βελτίωση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και για άλλους στατιστικούς, οικονομικούς και διαφημιστικούς λόγους, εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συναίνεση σας. Εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, θα ζητήσουμε να μας δηλώσετε, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η δήλωσή σας αυτή ανακαλείται ή τροποποιείται ελεύθερα και ισχύει από την υποβολή της.

4. Για κάθε άλλο συμβατό σκοπό, εφόσον η συλλογή έχει ως νομιμοποιητική βάση υπάρχουσα σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων, έννομο ή ζωτικό συμφέρον αυτού

Χρονική διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων). Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος κτήσης αυτών είναι η συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, ενδέχεται πέραν των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων (αποδέκτες)

Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Συλλόγου και το καθηγητικό προσωπικό καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι λοιποί εκτελούντες την επεξεργασία, εφόσον όμως αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Επιπλέον μπορεί να υποχρεωθούμε να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους φορείς ή/και δικαστικές αρχές, εφόσον ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σε περίπτωση διασύνδεσης με διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων («links») δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί εφαρμόζουν. Σας συστήνουμε να ενημερωθείτε από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από τους διαχειριστές – υπεύθυνους επεξεργασίας της εν λόγω ιστοσελίδας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν, όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Με την χρήση των cookies (ιδίως εκείνων του Google Analytics) συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας και σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστοσελίδα μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας, σε βαθμό που θα αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των χρηστών. Τα cookies δε βλάπτουν τον υπολογιστή ή την συσκευή σας, καθώς δεν μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ) σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση και χρήση του «cookie» επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του χρήστη. Μία ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συναίνεση αυτή μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής Ειδικότερα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ειδικό plugin, το οποίο εμποδίζει τα cookies να αποθηκευτούν στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, εάν δεν ληφθεί πρώτα η συναίνεση του μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής. Πλησίον του κομβίου αποδοχής υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies της ιστοσελίδας, στην οποία ο χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συναίνεσης ή όχι στην αποδοχή cookies.

Μπορείτε από το πρόγραμμα περιήγησής σας, να προβάλλετε, να επιτρέψετε τα cookies, να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση όλων ή ορισμένων, να τα αποκλείσετε ή να τα περιορίσετε σε συγκεκριμένους ιστότοπους, ή να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα cookie. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να αποκλείονται τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστοσελίδων μας και να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ ή εδώ https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies

Είδη Cookies που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και να την καταστήσουμε πιο φιλική στο χρήστη. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, ή για εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων εκτός από εκείνα που εσείς μας έχετε δώσει, οικειοθελώς. Από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies αυτών δε δύναται να εξακριβωθεί η ταυτότητα του χρήστη και ως εκ τούτου δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γνωστά με τον όρο «first party cookies»), δηλαδή τοποθετούνται και διαβάζονται από το domain της σελίδας μας.

1. Cookies του WordPress

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση το content management system (CMS) WordPress, το οποίο ως προεπιλογή αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή του χρήστη για να βελτιώσει την περιήγησή του στη σελίδα. Τα cookies αυτά είναι τα κάτωθι:

Session Cookies (Cookies συνεδρίας)

Τα cookie συνεδρίας επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι χρήστες κατά την περιήγησή τους σε μία ιστοσελίδα ώστε διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται και να μεταφέρονται από υποσελίδα σε υποσελίδα. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα μας αποθηκεύει ένα cookie συνεδρίας που απομνημονεύει τις σελίδες που έχουν επισκεφτεί οι χρήστες και τα links των σελίδων που έχουν πατηθεί. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη μετά τη λήξη της συνεδρίας του, η οποία επέρχεται δέκα πέντε λεπτά μετά την τελευταία ενέργειά του εντός της σελίδας.

2. Google Universal Analytics Cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στους ιστότοπους πελατών του Google Analytics, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics, που αποθηκεύονται μέσω της ιστοσελίδας μας στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, είναι τα κάτωθι:.

• Το cookie με την ονομασία «_ga» και το cookie με την ονομασία «_gid» χρησιμεύει για την αναγνώριση των μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και έχει διάρκεια ζωής δύο ετών από την τελευταία επίσκεψη του χρήση στην ιστοσελίδα.

• Το cookie με την ονομασία «_gat» χρησιμεύει για την ανώνυμη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του επισκέπτη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και έχει διάρκεια ζωής δέκα λεπτών από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά, εντοπίζει την υποσελίδα εισόδου και εξόδου του επισκέπτη από την ιστοσελίδα, το χρόνο παραμονής του σε κάθε υποσελίδα κ.α.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ζωής των ως άνω cookies μπορεί να μεταβληθεί από την Google χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

3. Avada Privacy Bar Cookie (Cookie Συναίνεσης)

Αφού έχετε δώσει τη συναίνεση σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αποδοχή cookies από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται ανωτέρω, αποθηκεύεται στον τερματικό σας εξοπλισμό ένα cookie με την ονομασία «privacy_embeds» το οποίο θυμάται τη συναίνεση σας αυτή, και έχει διάρκεια ζωής σαράντα πέντε μέρες από τη χορήγηση της συναίνεσης. Η πρακτική αξία της εγκατάστασης του συγκεκριμένου cookie είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας σας για χορήγηση της ίδιας συναίνεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Ασφάλεια Δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δικαιώματα Υποκειμένων δεδομένων

Έχετε δικαίωμα:

• Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε με εύλογο τέλος για την παροχή των πληροφοριών ή να μην απαντήσουμε στο αίτημά σας, εφόσον είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Πρόσθετα αντίγραφα δεδομένων υπόκεινται σε εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα.

• Διόρθωσης ανακριβών και ελλιπών προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ώστε να είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

• Διαγραφής των δεδομένων σας, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συναίνεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο. Το Σωματείοέχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή εάν η τήρησή τους είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων του.

• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν και υποβολής παραπόνων

• Καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχετε ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου

• Φορητότητας των δεδομένων με την εντός ευλόγου χρόνου λήψη των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκπρόσωπο του στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και για την ικανοποίησή τους, ενδέχεται να σας ζητηθεί η επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e – mail ή κατ’ ιδίαν στην έδρα του Συλλόγου στα παραπάνω στοιχεία. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση αυτού. Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

———————–

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.educomplus.eu (εφεξής «Ιστοσελίδα») συνιστά ενημερωτικός ισότοπος που προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Σωματείου με την επωνυμία “η Κοινότητα για το «συν» στην Εκπαίδευση (Educom+)” και το διακριτικό τίτλο “Educom+”, που εδρεύει στην Καρδίτσα (εφεξής «Σωματείο»). Η χρήση της Ιστοσελίδας προσφέρεται στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του Σωματείου υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με το κείμενο που ενσωματώνει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Cookies που διέπει την Ιστοσελίδα.

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη της Ιστοσελίδας και χρήστη των υπηρεσιών του Σωματείου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου καθώς και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του Σωματείου, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων (όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies ). Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Ιστοσελίδα απαρτίζεται από ψηφιακά μαθήματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία συνιστούν έργα λόγου και τέχνης (εφεξής «Υλικό») (ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων κλπ), τα οποία, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Σωματείου, και προστατεύονται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Η δημοσίευση και παρουσίαση του Υλικού στα πλαίσια της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης του Υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του Σωματείου.

Η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων του Υλικού απαγορεύεται ρητά ενώ οποιαδήποτε αντιγραφή, αποθήκευση, καταφόρτωση (download), μεταφόρτωση (upload), εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταποίηση, αλλοίωση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, ήτοι του Σωματείου ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του.

Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα αποκλειστικά υπό ιδία ευθύνη.

Ο Σωματείο αποποιείται ρητώς στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο βαθμό την ευθύνη για οιεσδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ή κάθε άλλη αρνητική συνέπεια (άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη ή επακόλουθη) που τυχόν υπέστει ο χρήστης ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Υλικού που εμπεριέχεται σε αυτήν, ο οποίος δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους εναντίον του Σωματείου

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους του Σωματείου για την πληρότητα, την ορθότητα, την καταλληλότητα, την έλλειψη λαθών και την επάρκεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας, οι οποίες πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση το Σωματείο δεν εγγυάται την χωρίς καθυστέρηση, αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνεται για την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας και πρόσβασης στο περιεχόμενο της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών ή κακόβουλου λογισμικού κλπ.). συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του Σωματείου σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες οποιαδήποτε άλλου δικτυακού τόπου, στον οποίο παραπέμπεται ο χρήστης μέσω υπερσυνδέσμων («links») ή διαφημιστικών «banner», οι οποίες ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Cookies

Νόμιμη χρήση

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies της Ιστοσελίδας και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς, εθνικούς και διεθνείς και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί το Σωματείο για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, σε περίπτωση που το Σωματείο έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.

Τροποποίηση της Ιστοσελίδας και των Όρων Χρήσης – Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies

Ο Σωματείο, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και οποιοδήποτε επιμέρους χαρακτηριστικού της ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή/και να υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies , κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο.

Οι νέοι όροι χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Cookies θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, την οποία οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά προκειμένου ενημερώνονται σχετικά με τυχόν αλλαγές. Ο Σωματείο δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με την επικαιροποιημένη εκδοχή των όρων χρήσης οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Cookies διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό συμπληρώνεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει. Κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν από την εφαρμογή των Όρων αυτών και της Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies , είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Καρδίτσας.

Μετάφραση Όρων Χρήσης – Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies

Translation of the Terms of Service – Privacy Policy

Οι παρόντες όροι χρήσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies , συντάχθηκαν αρχικά στην Ελληνική γλώσσα. Το Σωματείο δύναται αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει στον χρήστη μεταφρασμένο ακριβές αντίγραφο της ελληνικής εκδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies , σε κάποια άλλη γλώσσα, από αυτές τις οποίες υποστηρίζει η Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή, το μεταφρασμένο αντίγραφο συμφωνείτε ρητώς ότι παρέχεται καθαρά προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Η έννομη σχέση μεταξύ του Σωματείου και του χρήστη διέπεται από την ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων – cookies και σε περίπτωση που η μεταφρασμένη εκδοχή αυτών, συγκρούεται/αντιφάσκει ή διίσταται με την ελληνική εκδοχή, τότε θα υπερισχύει η ελληνική εκδοχή του κειμένου.

Both these Terms of Service and the Privacy Policy are originally drafted in Greek. The Owner of the Website may but is not obliged to provide the user with a translated exact copy of the above Greek version of the Terms of Service and the Privacy Policy – Cookies, in any other language, from the ones supported by the website. In this case the translated copy of the Terms of Service is agreed to be provided only for ease of use and isn’t by any means legally binding. The legal relationship between the Owner of the Website and the User is subject to the Greek version of Terms of Service and the Privacy Policy. In the event of inconsistencies of interpretation, that has occurred by the translation of the Terms of Service, the Greek version shall be determinative